KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

EB5 - USCIS xác nhận chấp thuận $500,000 tiền đầu tư tối thiểu

Ngày 9/7/2021, The U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) đã cung cấp hướng dẫn cho các bên liên quan về việc áp dụng lệnh tư pháp được ban hành cách đây 2 tuần, bãi bỏ hiệu lực của Quy tắc cuối cùng về hiện đại hóa chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5 có hiệu lực vào ngày 21/11/2019.

USCIS xác nhận “các quy tắc ngày 21/11/ 2019 không còn hiệu lực" và nó sẽ tuân theo các quy tắc ban đầu đủ điều kiện đầu tư 500.000 đô la Mỹ vào Khu vực việc làm mục tiêu (TEA). Ngoài ra, các quy tắc ban đầu yêu cầu các dự án phải có thư từ chính quyền tiểu bang chỉ định một khu vực địa lý hoặc chính trị là khu vực thất nghiệp cao.

Các đơn được nộp trước ngày 21/11/2019 và sau ngày 22/6/2021 sẽ được xét theo các quy tắc ban đầu. Trong khi các quy tắc ban đầu vẫn còn hiệu lực hiện nay, vậy chúng sẽ tiếp tục có hiệu lực trong bao lâu? Trong một tuyên bố USCIS cho biết, "Bộ Tư pháp đang xem xét lại phán quyết của tòa án và đang xem xét tất cả các lựa chọn tư pháp và hành chính để duy trì những thay đổi quan trọng do quy định bị bỏ trống." Tuyên bố này nhấn mạnh mong muốn của USCIS khôi phục các quy tắc hiện đại hóa trong tương lai, đồng thời vẫn chắc chắn cho những người đã tận dụng lợi thế hoặc những người đang tìm cách tận dụng cơ hội ngắn hạn để đủ điều kiện theo các quy tắc ban đầu là 500.000 đô la.

Các bài viết liên quan

Chỉ tiêu nhập cư Canada 2020-2022 và 2023-2025 có điều gì đáng chú ý?
Kế hoạch các chương trình nhập cư 2023-2025 so với kế hoạch năm 2020-2022 có hai sự thay đổi tỷ l...
Đọc thêm
The International Student Identity Card (ISIC)
The International Student Identity Card (ISIC) là thẻ dành cho sinh viên quốc tế và sinh viên tro...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published