KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

BC PNP Các chương trình định cư

Chương trình định cư tỉnh bang British Columbia, Canada có 3 cách. Mỗi cách thức sẽ phụ thuộc vào từng người, công việc, kỹ năng, học vấn... 

Nhập cư kỹ năng - Skills Immigration

Nhập cư kỹ năng dành cho lao động có kỹ năng và bán kỹ năng trong các ngành nghề có nhu cầu cao ở B.C. Tỉnh sử dụng một hệ thống gởi thư mời dựa trên điểm. Quy trình này bao gồm việc đăng ký và nộp đơn trực tuyến cho BC PNP và quy trình nộp đơn xin thường trú nhân trên giấy.

Bạn có thể không cần kinh nghiệm làm việc trước đó cho một số hạng mục.

  • Lao động tay nghề cao có thể có kinh nghiệm làm việc từ nước ngoài.
  • Các ứng viên kinh nghiệm cấp độ thấp và cấp độ bán tay nghề thì cần cần kinh nghiệm làm việc ở B.C.
  • Sinh viên quốc tế tốt nghiệp gần đây của một trường đại học hoặc cao đẳng Canada có thể không cần bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào, tùy thuộc vào công việc được mời.

Get started

Express Entry BC

Express Entry BC is a faster way for eligible skilled workers to immigrate to B.C. You must also qualify for a federal economic immigration program. It uses a points-based invitation system, and is an entirely web-based registration and application process for both the BC PNP and permanent residency process.

You do not require B.C. work experience. However, you must have relevant work experience as well as meet other requirements such as education and language.

Express Entry BC là một cách nhanh hơn để các công nhân lành nghề đủ điều kiện nhập cư vào B.C. Bạn cũng phải đủ điều kiện cho một chương trình nhập cư kinh tế liên bang. Tỉnh sử dụng một hệ thống gởi thư mời dựa trên điểm số.

Bạn không yêu cầu có kinh nghiệm làm việc ở B.C. Tuy nhiên, bạn phải có kinh nghiệm làm việc liên quan cũng như đáp ứng các yêu cầu khác như trình độ học vấn và ngôn ngữ.

Get started

Doanh nhân nhập cư - Entrepreneur Immigration

Nhập cư Doanh nhân dành cho các doanh nhân có kinh nghiệm muốn chủ động quản lý một doanh nghiệp ở B.C. Đây là một hệ thống mời dựa trên điểm. Người nộp đơn phải có vốnđầu tư và kinh nghiệm cá nhân cần thiết.

Chương trình Nhập cư Doanh nhân - Khu vực thí điểm dành cho các doanh nhân muốn bắt đầu một công việc kinh doanh mới trong các cộng đồng khu vực tham gia trên khắp B.C.

Tỉnh cũng có lựa chọn các công ty muốn mở rộng sang B.C. và những nhân viên chủ chốt của doanh nghiệp cần định cư B.C.

Get started