KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Ontario - Các chương trình định cư tỉnh bang

Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) có các chương trình định cư sau:

  • Employer Job Offer: In-Demand Skills stream
  • PhD Graduate stream
  • French-Speaking Skilled Worker stream*
  • Human Capital Priorities stream*
  • Skilled Trades stream*
  • Entrepreneur stream

Các chương trình OINP hiện đang ngưng nhận hồ sơ:

  • Employer Job Offer: Foreign Worker stream
  • Employer Job Offer: International Student stream
  • Masters Graduate stream

Cập nhật thông tin chương trình:

Tổng quan các chương trình

Cập nhật 2020