KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Công cụ ước tính tiền hỗ trợ sinh viên

Hỗ trợ sinh viên học tập sẽ bao gồm số tiền trợ cấp không hoàn lại (Grant) và khoản vay (Loan) từ Liên bang và Tỉnh bang. Công cụ Ước tính Hỗ trợ Sinh viên cho biết số tiền hỗ trợ sinh viên từ Liên bang mà bạn có thể nhận được từ Chương trình Hỗ trợ Tài chính Sinh viên Canada. Số tiền tài trợ và khoản vay thực tế được xác định khi bạn nộp đơn thông qua văn phòng hỗ trợ sinh viên cấp tỉnh của bạn.

Ghi chú
Các khoản cho vay và trợ cấp không hoàn lại của Liên bang dành cho sinh viên Canada không áp dụng ở tỉnh và các vùng lãnh thổ: 

  • Northwest Territories
  • Nunavut
  • Quebec

Ước tính số tiền mà bạn sẽ nhận để đi học: