KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Các chương trình định cư doanh nhân, đầu tư tỉnh bang Canada

ALBERTA

Rural Entrepreneur Stream

Chương trình định cư Alberta Rural Entrepreneur Stream (AAIP) hỗ trợ doanh nhân thiết lập hoặc mua lại doanh nghiệp ở các vùng nông thôn của Alberta, Canada. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình:

 1. Tuổi giới hạn: Không có giới hạn tuổi cụ thể, nhưng ứng viên phải đủ tuổi pháp luật để ký các hợp đồng và giao dịch tại Canada.
 2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 4 trở lên.
 3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên cần có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp và/hoặc kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong ngành liên quan trong 3 năm gần nhất.
 4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải chứng minh tài sản tối thiểu là 300,000 CAD và có khả năng đầu tư tối thiểu 100,000 CAD vào doanh nghiệp tại Alberta.
 5. Doanh nghiệp có yêu cầu mô hình thế nào không: Doanh nghiệp phải hoạt động hợp pháp, tạo ra lợi ích kinh tế cho vùng và phù hợp với ngành nghề và khu vực.
 6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Ứng viên phải cam kết thuê tối thiểu 1 lao động toàn thời gian có quốc tịch hoặc thường trú tại Canada trong vòng 12 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.
 7. Có tính điểm EOI không: Chương trình AAIP không sử dụng hệ thống tính điểm EOI (Expression of Interest) như một số chương trình định cư khác. Thay vào đó, ứng viên nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp.

  Graduate Entrepreneur Stream

  Chương trình định cư Alberta Graduate Entrepreneur Stream (AAIP) hỗ trợ các sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc cao đẳng công nhận tại Alberta, Canada, trong việc thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp tại tỉnh này. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình:

  1. Tuổi giới hạn: Không có giới hạn tuổi cụ thể, nhưng ứng viên phải đủ tuổi pháp luật để ký các hợp đồng và giao dịch tại Canada.
  2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 7 trở lên.
  3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên cần có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hoặc làm việc toàn thời gian trong ngành liên quan trong 24 tháng gần nhất.
  4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải chứng minh tài sản tối thiểu là 150,000 CAD và có khả năng đầu tư tối thiểu 50,000 CAD vào doanh nghiệp tại Alberta.
  5. Doanh nghiệp có yêu cầu mô hình thế nào không: Doanh nghiệp phải hoạt động hợp pháp, tạo ra lợi ích kinh tế cho vùng và phù hợp với ngành nghề và khu vực.
  6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Ứng viên phải cam kết thuê tối thiểu 1 lao động toàn thời gian có quốc tịch hoặc thường trú tại Canada trong vòng 12 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.
  7. Có tính điểm EOI không: Chương trình AAIP không sử dụng hệ thống tính điểm EOI (Expression of Interest) như một số chương trình định cư khác. Thay vào đó, ứng viên nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp.

   Farm Stream

   Chương trình định cư Alberta Farm Stream (AAIP) hỗ trợ các ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng trong ngành nông nghiệp, muốn mua hoặc đầu tư vào một trang trại tại Alberta, Canada. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình:

   1. Tuổi giới hạn: Không có giới hạn tuổi cụ thể, nhưng ứng viên phải đủ tuổi pháp luật để ký các hợp đồng và giao dịch tại Canada.
   2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 4 trở lên.
   3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên cần có kinh nghiệm quản lý trang trại hoặc kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong ngành nông nghiệp trong 3 năm gần nhất.
   4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải chứng minh tài sản tối thiểu là 500,000 CAD và có khả năng đầu tư tối thiểu 300,000 CAD vào trang trại tại Alberta.
   5. Trang trại có yêu cầu mô hình thế nào không: Trang trại phải hoạt động hợp pháp, có lợi ích kinh tế cho vùng, và phù hợp với ngành nghề và khu vực.
   6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Chương trình không đưa ra yêu cầu cụ thể về việc thuê lao động người Canada, nhưng ứng viên cần đảm bảo hoạt động nông nghiệp của mình đáp ứng các quy định về lao động tại Alberta.
   7. Có tính điểm EOI không: Chương trình AAIP không sử dụng hệ thống tính điểm EOI (Expression of Interest) như một số chương trình định cư khác. Thay vào đó, ứng viên nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp.

   Foreign Graduate Entrepreneur Stream

   Chương trình định cư Alberta Foreign Graduate Entrepreneur Stream (AAIP) hỗ trợ các sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc cao đẳng công nhận tại Canada ngoài tỉnh Alberta, trong việc thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp tại tỉnh Alberta. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình:

   1. Tuổi giới hạn: Không có giới hạn tuổi cụ thể, nhưng ứng viên phải đủ tuổi pháp luật để ký các hợp đồng và giao dịch tại Canada.
   2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 7 trở lên.
   3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên cần có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hoặc làm việc toàn thời gian trong ngành liên quan trong 24 tháng gần nhất.
   4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải chứng minh tài sản tối thiểu là 150,000 CAD và có khả năng đầu tư tối thiểu 50,000 CAD vào doanh nghiệp tại Alberta.
   5. Doanh nghiệp có yêu cầu mô hình thế nào không: Doanh nghiệp phải hoạt động hợp pháp, tạo ra lợi ích kinh tế cho vùng và phù hợp với ngành nghề và khu vực.
   6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Ứng viên phải cam kết thuê tối thiểu 1 lao động toàn thời gian có quốc tịch hoặc thường trú tại Canada trong vòng 12 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.
   7. Sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc cao đẳng ngoài Canada muốn thành lập một doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) và sáng tạo có thể làm việc với một tổ chức được chỉ định để nộp Hồ sơ Bày tỏ Sự Quan Tâm (Expression of Interest - EOI). Tổ chức được chỉ định sẽ hỗ trợ ứng viên trong việc đánh giá ý tưởng kinh doanh và đề xuất định hướng phát triển. 

   BRITISH COLUMBIA

   Base stream

   Chương trình định cư Base Category trong chương trình Doanh nhân di dân British Columbia (BC PNP Entrepreneur Immigration) cung cấp cơ hội cho các doanh nhân và nhà sáng lập đang điều hành hoặc muốn điều hành một doanh nghiệp tại BC, Canada. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình:

    1. Tuổi giới hạn: Không có giới hạn tuổi cụ thể, nhưng ứng viên phải đủ tuổi pháp luật để ký các hợp đồng và giao dịch tại Canada.
    2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 4 trở lên.
    3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kinh doanh hoặc làm việc toàn thời gian trong ngành liên quan trong 5 năm gần nhất, bao gồm ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.
    4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải chứng minh tài sản tối thiểu là 600,000 CAD và có khả năng đầu tư tối thiểu 200,000 CAD vào doanh nghiệp tại BC. Ngoài ra, ứng viên phải chứng minh khả năng tài chính để duy trì cuộc sống của mình và gia đình tại BC.
    5. Doanh nghiệp có yêu cầu mô hình thế nào không: Doanh nghiệp phải hoạt động hợp pháp, tạo ra lợi ích kinh tế cho vùng và phù hợp với ngành nghề và khu vực. Ngoài ra, ứng viên phải tham gia vào quản lý hàng ngày của doanh nghiệp.
    6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Ứng viên phải cam kết tạo việc làm tối thiểu cho 1 công dân hoặc cư dân thường trú của Canada tại BC trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận được giấy phép kinh doanh.
    7. Có tính điểm EOI không: Chương trình BC PNP Entrepreneur Immigration sử dụng hệ thống tính điểm EOI (Expression of Interest). Ứng viên cần nộp hồ sơ EOI trước khi được mời nộp hồ sơ đăng ký đầy đủ. Điểm EOI sẽ được tính dựa trên các tiêu chí như tuổi, trình độ ngoại ngữ, kinh nghiệm kinh doanh, tài sản, kế hoạch kinh doanh, tầm nhìn chiến lược và tác động kinh tế của doanh nghiệp đối với BC.
     Ngoài ra, ứng viên còn phải đáp ứng các yêu cầu đặc biệt khác của chương trình, bao gồm:
     • Ứng viên phải tạo ra ít nhất 1 việc làm mới cho người Canada tại BC trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận giấy phép kinh doanh.
     • Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe và an ninh, bao gồm kiểm tra y tế và phải không có tiền án, tiền sự.
     • Ứng viên phải có kế hoạch đầu tư chi tiết và có khả năng thực hiện kế hoạch đó.
     • Ứng viên phải hoàn thành các bước đăng ký và xác nhận một số thông tin cá nhân trên trang web của Chính phủ British Columbia.
   Sau khi ứng viên đáp ứng các yêu cầu trên, họ có thể được mời nộp hồ sơ đăng ký đầy đủ và sau đó được đánh giá dựa trên các tiêu chí khác nhau. Chương trình BC PNP Entrepreneur Immigration cũng cung cấp lộ trình cho các doanh nhân thành công để định cư tại BC, Canada.

   Regional Pilot

   Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân British Columbia (BC PNP Entrepreneur Immigration) - Chương trình Địa phương (Regional Pilot) nhằm hỗ trợ các doanh nhân và nhà sáng lập đang điều hành hoặc muốn điều hành một doanh nghiệp tại một trong các khu vực địa phương tham gia chương trình ở British Columbia, Canada. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình:

   1. Tuổi giới hạn: Không có giới hạn tuổi cụ thể, nhưng ứng viên phải đủ tuổi pháp luật để ký các hợp đồng và giao dịch tại Canada.
   2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 4 trở lên.
   3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kinh doanh hoặc làm việc toàn thời gian trong ngành liên quan trong 5 năm gần nhất, bao gồm ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.
   4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải chứng minh tài sản tối thiểu là 300,000 CAD và có khả năng đầu tư tối thiểu 100,000 CAD vào doanh nghiệp tại BC. Ngoài ra, ứng viên phải chứng minh khả năng tài chính để duy trì cuộc sống của mình và gia đình tại BC.
   5. Doanh nghiệp có yêu cầu mô hình thế nào không: Doanh nghiệp phải hoạt động hợp pháp, tạo ra lợi ích kinh tế cho vùng và phù hợp với ngành nghề và khu vực. Ngoài ra, ứng viên phải tham gia vào quản lý hàng ngày của doanh nghiệp.
   6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Ứng viên phải cam kết tạo việc làm tối thiểu cho 1 công dân hoặc cư dân thường trú của Canada tại BC trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận giấy phép kinh doanh.
   7. Có tính điểm EOI không: Chương trình Regional Pilot sử dụng hệ thống tính điểm EOI (Expression of Interest). Ứng viên cần nộp hồ sơ EOI trước khi được mời nộp hồ sơ đăng ký đầy đủ. Điểm EOI sẽ được tính dựa trên các tiêu chí như tuổi, trình độ ngoại ngữ, kinh nghiệm kinh doanh, tài sản, và kế hoạch kinh doanh.
    Điểm EOI cũng sẽ dựa trên các tiêu chí khác như mức độ tương thích của doanh nghiệp với ngành nghề và khu vực, khả năng tạo việc làm và đóng góp vào nền kinh tế tại British Columbia. Các ứng viên có điểm EOI cao hơn sẽ được mời nộp đơn đăng ký chương trình. Việc mời đơn đăng ký sẽ dựa trên nhu cầu kinh tế và doanh nghiệp tại British Columbia.
    Sau khi nộp đơn đăng ký chương trình, ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu và tiêu chí đăng ký chương trình. Ứng viên có thể được yêu cầu phỏng vấn để đánh giá khả năng kinh doanh và tương thích với mục tiêu phát triển kinh tế của British Columbia.
    Nếu đáp ứng được các yêu cầu và được chấp thuận, ứng viên sẽ nhận được giấy phép định cư tại British Columbia. Chương trình BC PNP Entrepreneur Immigration - Chương trình Địa phương cũng cung cấp lộ trình cho các doanh nhân thành công để định cư tại British Columbia, Canada.

   Strategic Projects

   Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân British Columbia (BC PNP Entrepreneur Immigration) - Chương trình Dự án chiến lược (Strategic Projects) nhằm hỗ trợ các doanh nhân và nhà sáng lập đang điều hành hoặc muốn điều hành một doanh nghiệp tại British Columbia, Canada và có kế hoạch đầu tư vào một dự án chiến lược tại British Columbia. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình:

   1. Tuổi giới hạn: Không có giới hạn tuổi cụ thể, nhưng ứng viên phải đủ tuổi pháp luật để ký các hợp đồng và giao dịch tại Canada.
   2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 4 trở lên.
   3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kinh doanh hoặc làm việc toàn thời gian trong ngành liên quan trong 5 năm gần nhất, bao gồm ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.
   4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải chứng minh tài sản tối thiểu là 300,000 CAD và có khả năng đầu tư tối thiểu 500,000 CAD vào dự án chiến lược tại British Columbia. Ngoài ra, ứng viên phải chứng minh khả năng tài chính để duy trì cuộc sống của mình và gia đình tại British Columbia.
   5. Dự án chiến lược có yêu cầu mô hình thế nào không: Dự án chiến lược phải có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế cho British Columbia và phù hợp với ngành nghề và khu vực. Dự án chiến lược cũng phải được chính phủ British Columbia công nhận và được đánh giá đúng với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và xã hội tại British Columbia.
   6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Ứng viên phải cam kết tạo việc làm tối thiểu cho 1 công dân hoặc cư dân thường trú của Canada tại British Columbia trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận giấy phép kinh doanh.
   7. Có tính điểm EOI không: Chương trình Strategic Projects không sử dụng hệ thống tính điểm EOI.

   Sau khi nộp đơn đăng ký chương trình, ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu và tiêu chí đăng ký chương trình. Ứng viên có thể được yêu cầu phỏng vấn để đánh giá khả năng kinh doanh và tương thích với mục tiêu phát triển kinh tế của British Columbia.

   Nếu đáp ứng được các yêu cầu và được chấp thuận, ứng viên sẽ nhận được giấy phép định cư tại British Columbia. Chương trình BC PNP Entrepreneur Immigration - Chương trình Dự án chiến lược cũng cung cấp lộ trình cho các doanh nhân thành công để định cư tại British Columbia, Canada.

   MANITOBA

   Business Investor Stream - Entrepreneur Pathway (BIS)

   Chương trình Định cư Manitoba Business Investor Stream - Entrepreneur Pathway (BIS) hỗ trợ các doanh nhân muốn đầu tư vào hoặc mua lại doanh nghiệp tại tỉnh Manitoba, Canada. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình:

   1. Tuổi giới hạn: Không có giới hạn tuổi cụ thể, nhưng ứng viên phải đủ tuổi pháp luật để ký các hợp đồng và giao dịch tại Canada.
   2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 5 trở lên.
   3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kinh doanh hoặc làm việc toàn thời gian trong ngành liên quan trong 5 năm gần nhất, bao gồm ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.
   4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải chứng minh tài sản tối thiểu là 500,000 CAD và có khả năng đầu tư tối thiểu 250,000 CAD vào doanh nghiệp tại Manitoba nếu định cư ở khu vực đô thị, hoặc 150,000 CAD nếu định cư ở khu vực nông thôn.
   5. Doanh nghiệp có yêu cầu mô hình thế nào không: Doanh nghiệp phải hoạt động hợp pháp, tạo ra lợi ích kinh tế cho vùng và phù hợp với ngành nghề và khu vực. Ngoài ra, ứng viên phải tham gia vào quản lý hàng ngày của doanh nghiệp.
   6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Ứng viên phải cam kết thuê tối thiểu 1 lao động toàn thời gian có quốc tịch hoặc thường trú tại Canada trong vòng 12 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.
   7. Có tính điểm EOI không: Chương trình BIS sử dụng hệ thống tính điểm EOI (Expression of Interest). Ứng viên cần nộp hồ sơ EOI trước khi được mời nộp hồ sơ đăng ký đầy đủ. Điểm EOI sẽ được tính dựa trên các tiêu chí như tuổi, trình độ ngoại ngữ, kinh nghiệm kinh doanh, tài sản, và kế hoạch kinh doanh.
    Điểm EOI cũng sẽ dựa trên các tiêu chí khác như mức độ tương thích của doanh nghiệp với ngành nghề và khu vực, khả năng tạo việc làm và đóng góp vào nền kinh tế tại Manitoba. Các ứng viên có điểm EOI cao hơn sẽ được mời nộp đơn đăng ký chương trình. Việc mời đơn đăng ký sẽ dựa trên nhu cầu kinh tế và doanh nghiệp tại Manitoba.
    Sau khi nộp đơn đăng ký chương trình, ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu và tiêu chí đăng ký chương trình. Ứng viên có thể được yêu cầu phỏng vấn để đánh giá khả năng kinh doanh và tương thích với mục tiêu phát triển kinh tế của Manitoba.
    Nếu đáp ứng được các yêu cầu và được chấp thuận, ứng viên sẽ nhận được giấy phép định cư tại Manitoba. Chương trình BIS cũng cung cấp lộ trình cho các doanh nhân thành công để định cư tại Manitoba, Canada.

   NEW BRUNSWICK

   Business Immigration Stream

   Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân New Brunswick (NBPNP Business Immigration Stream) là một chương trình được tạo ra bởi Chính phủ New Brunswick, Canada để hỗ trợ các doanh nhân và nhà sáng lập đang điều hành hoặc muốn điều hành một doanh nghiệp tại New Brunswick, Canada. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình:

   1. Tuổi giới hạn: Không có giới hạn tuổi cụ thể, nhưng ứng viên phải đủ tuổi pháp luật để ký các hợp đồng và giao dịch tại Canada.
   2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 5 trở lên.
   3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kinh doanh hoặc làm việc toàn thời gian trong ngành liên quan trong 5 năm gần nhất, bao gồm ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.
   4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải chứng minh tài sản tối thiểu là 600,000 CAD và có khả năng đầu tư tối thiểu 250,000 CAD vào doanh nghiệp tại New Brunswick. Ngoài ra, ứng viên phải chứng minh khả năng tài chính để duy trì cuộc sống của mình và gia đình tại New Brunswick.
   5. Doanh nghiệp có yêu cầu mô hình thế nào không: Doanh nghiệp phải hoạt động hợp pháp, tạo ra lợi ích kinh tế cho New Brunswick và phù hợp với ngành nghề và khu vực. Ngoài ra, ứng viên phải tham gia vào quản lý hàng ngày của doanh nghiệp.
   6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Ứng viên phải cam kết tạo việc làm tối thiểu cho 1 công dân hoặc cư dân thường trú của Canada tại New Brunswick trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận giấy phép kinh doanh.
   7. Có tính điểm EOI không: Chương trình NBPNP Business Immigration Stream không sử dụng hệ thống tính điểm EOI.

   Sau khi nộp đơn đăng ký chương trình, ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu và tiêu chí đăng ký chương trình.

   NEWFOUNDLAND AND LABRADOR

   The International Entrepreneur

   Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Newfoundland and Labrador (NLPNP) - Chương trình Doanh nhân Quốc tế (International Entrepreneur) là một chương trình được tạo ra bởi Chính phủ Newfoundland and Labrador, Canada để hỗ trợ các doanh nhân và nhà sáng lập đang điều hành hoặc muốn điều hành một doanh nghiệp tại Newfoundland and Labrador, Canada. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình:

   1. Tuổi giới hạn: Ứng viên phải từ 21 đến 59 tuổi.
   2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 5 trở lên.
   3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm kinh doanh hoặc làm việc toàn thời gian trong ngành liên quan trong 5 năm gần nhất, bao gồm ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.
   4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải chứng minh tài sản tối thiểu là 600,000 CAD và có khả năng đầu tư tối thiểu 200,000 CAD vào doanh nghiệp tại Newfoundland and Labrador. Ngoài ra, ứng viên phải chứng minh khả năng tài chính để duy trì cuộc sống của mình và gia đình tại Newfoundland and Labrador.
   5. Doanh nghiệp có yêu cầu mô hình thế nào không: Doanh nghiệp phải hoạt động hợp pháp, tạo ra lợi ích kinh tế cho Newfoundland and Labrador và phù hợp với ngành nghề và khu vực. Ngoài ra, ứng viên phải tham gia vào quản lý hàng ngày của doanh nghiệp.
   6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Ứng viên phải cam kết tạo việc làm tối thiểu cho 1 công dân hoặc cư dân thường trú của Canada tại Newfoundland and Labrador trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận giấy phép kinh doanh.
   7. Có tính điểm EOI không: Chương trình International Entrepreneur sử dụng hệ thống tính điểm EOI.

   Sau khi nộp đơn đăng ký chương trình, ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu và tiêu chí đăng ký chương trình. Ứng viên có điểm EOI cao hơn sẽ được

   The International Graduate Entrepreneur

   Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Newfoundland and Labrador (NLPNP) - Chương trình Doanh nhân tốt nghiệp Quốc tế (International Graduate Entrepreneur) là một chương trình được tạo ra bởi Chính phủ Newfoundland and Labrador, Canada để hỗ trợ các sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ một trường đại học hoặc cao đẳng tại Newfoundland and Labrador, Canada và muốn định cư tại đây thông qua việc khởi nghiệp doanh nghiệp. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình:

   1. Tuổi giới hạn: Ứng viên phải từ 21 đến 59 tuổi.
   2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 7 trở lên.
   3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên cần có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.
   4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải chứng minh có đủ tài chính để đảm bảo việc khởi nghiệp và duy trì cuộc sống của mình tại Newfoundland and Labrador.
   5. Doanh nghiệp có yêu cầu mô hình thế nào không: Doanh nghiệp phải hoạt động hợp pháp, tạo ra lợi ích kinh tế cho Newfoundland and Labrador và phù hợp với ngành nghề và khu vực. Ngoài ra, ứng viên phải tham gia vào quản lý hàng ngày của doanh nghiệp.
   6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Ứng viên phải cam kết tạo việc làm tối thiểu cho 1 công dân hoặc cư dân thường trú của Canada tại Newfoundland and Labrador trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận giấy phép kinh doanh.
   7. Có tính điểm EOI không: Chương trình International Graduate Entrepreneur sử dụng hệ thống tính điểm EOI.

   Sau khi nộp đơn đăng ký chương trình, ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu và tiêu chí đăng ký chương trình. Ứng viên có điểm EOI cao hơn sẽ được ưu tiên trong việc xét duyệt đăng ký chương trình.

   NORTH WEST TERRITORIES

   Business Stream

   Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Bắc Tây Canada (NWT) là một chương trình được tạo ra bởi Chính phủ Bắc Tây Canada để hỗ trợ các doanh nhân và nhà sáng lập đang điều hành hoặc muốn điều hành một doanh nghiệp tại Bắc Tây Canada. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình:

   1. Tuổi giới hạn: Không có giới hạn tuổi cụ thể, nhưng ứng viên phải đủ tuổi pháp luật để ký các hợp đồng và giao dịch tại Canada.
   2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 5 trở lên.
   3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kinh doanh hoặc làm việc toàn thời gian trong ngành liên quan trong 5 năm gần nhất, bao gồm ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.
   4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải chứng minh tài sản tối thiểu là 500,000 CAD và có khả năng đầu tư tối thiểu 300,000 CAD vào doanh nghiệp tại Bắc Tây Canada. Ngoài ra, ứng viên phải chứng minh khả năng tài chính để duy trì cuộc sống của mình và gia đình tại Bắc Tây Canada.
   5. Doanh nghiệp có yêu cầu mô hình thế nào không: Doanh nghiệp phải hoạt động hợp pháp, tạo ra lợi ích kinh tế cho Bắc Tây Canada và phù hợp với ngành nghề và khu vực. Ngoài ra, ứng viên phải tham gia vào quản lý hàng ngày của doanh nghiệp.
   6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Ứng viên phải cam kết tạo việc làm tối thiểu cho 1 công dân hoặc cư dân thường trú của Canada tại Bắc Tây Canada trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận giấy phép kinh doanh.
   7. Có tính điểm EOI không: Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Bắc Tây Canada sử dụng hệ thống tính điểm EOI.

   Sau khi nộp đơn đăng ký chương trình, ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu và tiêu chí đăng ký chương trình. Chương trình cũng có một số yêu cầu khác như tạo ra lợi ích kinh tế cho Bắc Tây Canada, phù hợp với các chính sách và quy định của chính phủ địa phương và liên quan đến ngành nghề và khu vực.

   Sau khi được chấp thuận, ứng viên sẽ được cấp một Giấy phép nhập cư Bắc Tây Canada và được yêu cầu định cư và quản lý doanh nghiệp tại Bắc Tây Canada. Ngoài ra, các doanh nhân được chấp thuận cũng có thể được hỗ trợ về mặt tài chính và các dịch vụ liên quan đến kinh doanh và định cư tại Bắc Tây Canada.

   Ngoài ra, chương trình cũng có các yêu cầu và tiêu chí đặc biệt đối với các ứng viên là nhà sáng lập, đối tác doanh nghiệp và nhà đầu tư. Các yêu cầu này bao gồm đăng ký doanh nghiệp tại Bắc Tây Canada, chứng minh khả năng tài chính, tạo việc làm cho công dân hoặc cư dân thường trú của Canada và phù hợp với các ngành nghề và khu vực được ưu tiên của chính phủ địa phương.

   Tóm lại, chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Bắc Tây Canada là một chương trình hấp dẫn cho các doanh nhân và nhà sáng lập muốn định cư và khởi nghiệp tại Canada. Các yêu cầu và tiêu chí của chương trình nhằm đảm bảo rằng các doanh nhân được chấp thuận có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế cho Bắc Tây Canada và đáp ứng các yêu cầu và chính sách của chính phủ địa phương.

   NOVA SCOTIA 

   Entrepreneur

   Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Nova Scotia là một chương trình được tạo ra bởi Chính phủ Nova Scotia, Canada để hỗ trợ các doanh nhân và nhà sáng lập đang điều hành hoặc muốn điều hành một doanh nghiệp tại Nova Scotia. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình:

   1. Tuổi giới hạn: Không có giới hạn tuổi cụ thể, nhưng ứng viên phải đủ tuổi pháp luật để ký các hợp đồng và giao dịch tại Canada.
   2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 5 trở lên.
   3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kinh doanh hoặc làm việc toàn thời gian trong ngành liên quan trong 5 năm gần nhất, bao gồm ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.
   4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải chứng minh tài sản tối thiểu là 600,000 CAD và cam kết đầu tư tối thiểu 150,000 CAD vào doanh nghiệp tại Nova Scotia. Ngoài ra, ứng viên phải chứng minh khả năng tài chính để duy trì cuộc sống của mình và gia đình tại Nova Scotia.
   5. Doanh nghiệp có yêu cầu mô hình thế nào không: Doanh nghiệp phải hoạt động hợp pháp, tạo ra lợi ích kinh tế cho Nova Scotia và phù hợp với ngành nghề và khu vực. Ngoài ra, ứng viên phải tham gia vào quản lý hàng ngày của doanh nghiệp.
   6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Ứng viên phải cam kết tạo việc làm tối thiểu cho 1 công dân hoặc cư dân thường trú của Canada tại Nova Scotia trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận giấy phép kinh doanh.
   7. Có tính điểm EOI không: Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Nova Scotia sử dụng hệ thống tính điểm EOI.

   Sau khi nộp đơn đăng ký chương trình, ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu và tiêu chí đăng ký chương trình. Chương trình cũng có các yêu cầu và tiêu chí đặc biệt đối với các ứng viên là nhà sáng lập, đối tác doanh nghiệp và nhà đầu tư. Các yêu cầu này bao gồm đăng ký doanh nghiệp tại Nova Scotia, chứng minh khả năng tài chính, tạo việc làm cho công dân hoặc cư dân thường trú của Canada và phù hợp với các ngành nghề và khu vực được ưu tiên của chính phủ địa phương.

   Ngoài ra, chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Nova Scotia cũng cung cấp hỗ trợ cho các doanh nhân và nhà sáng lập được chấp thuận để xây dựng và phát triển doanh nghiệp tại Nova Scotia. Các dịch vụ hỗ trợ này bao gồm các khóa đào tạo về kinh doanh, tài chính và quản lý, các chương trình tài trợ và cung cấp các thông tin về thị trường và kinh doanh tại Nova Scotia.

   Tóm lại, chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Nova Scotia là một chương trình hấp dẫn cho các doanh nhân và nhà sáng lập muốn định cư và khởi nghiệp tại Canada. Các yêu cầu và tiêu chí của chương trình nhằm đảm bảo rằng các doanh nhân được chấp thuận có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế cho Nova Scotia và đáp ứng các yêu cầu và chính sách của chính phủ địa phương.

   International Graduate Entrepreneur

   Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Tốt nghiệp Quốc tế Nova Scotia là một chương trình được tạo ra bởi Chính phủ Nova Scotia, Canada để hỗ trợ các tốt nghiệp sinh quốc tế đang hoặc muốn khởi nghiệp tại Nova Scotia. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình:

   1. Tốt nghiệp từ trường đại học hoặc cao đẳng tại Nova Scotia trong vòng 2 năm trước khi đăng ký chương trình hoặc có thể tốt nghiệp từ trường đại học hoặc cao đẳng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và đã sống và làm việc tại Nova Scotia ít nhất 1 năm trong thời gian du học.
   2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 7 trở lên.
   3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoặc hoàn thành chương trình học kinh doanh.
   4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải chứng minh khả năng tài chính để duy trì cuộc sống của mình và gia đình tại Nova Scotia trong suốt quá trình khởi nghiệp.
   5. Doanh nghiệp có yêu cầu mô hình thế nào không: Doanh nghiệp phải hoạt động hợp pháp, tạo ra lợi ích kinh tế cho Nova Scotia và phù hợp với ngành nghề và khu vực. Ngoài ra, ứng viên phải tham gia vào quản lý hàng ngày của doanh nghiệp.
   6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Ứng viên phải cam kết tạo việc làm tối thiểu cho 1 công dân hoặc cư dân thường trú của Canada tại Nova Scotia trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận giấy phép kinh doanh.
   7. Có tính điểm EOI không: Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Tốt nghiệp Quốc tế Nova Scotia sử dụng hệ thống tính điểm EOI.

   Sau khi nộp đơn đăng ký chương trình, ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu và tiêu chí đăng ký chương trình. Chương trình cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các tốt nghiệp sinh quốc tế được chấp thuận để khởi nghiệp tại Nova Scotia, bao gồm hướng dẫn về kế hoạch kinh doanh, hỗ trợ tài chính và các chương trình đào tạo về kỹ năng kinh doanh.

   Ngoài ra, chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Tốt nghiệp Quốc tế Nova Scotia cũng cho phép tốt nghiệp sinh quốc tế làm việc tại Nova Scotia trong vòng 2 năm để xây dựng và phát triển kinh nghiệm làm việc và mở rộng mạng lưới kinh doanh trước khi chuyển sang hoạt động doanh nghiệp.

   Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Tốt nghiệp Quốc tế Nova Scotia là một cơ hội hấp dẫn cho các tốt nghiệp sinh quốc tế muốn khởi nghiệp tại Canada. Các yêu cầu và tiêu chí của chương trình nhằm đảm bảo rằng các tốt nghiệp sinh được chấp thuận có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế cho Nova Scotia và đáp ứng các yêu cầu và chính sách của chính phủ địa phương.

   ONTARIO

   Entrepreneur Stream

   Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Ontario là một chương trình được cung cấp bởi Chính phủ Ontario, Canada để hỗ trợ các doanh nhân và nhà sáng lập muốn định cư và khởi nghiệp tại Ontario. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Ontario - Entrepreneur Stream:

   1. Tuổi giới hạn: Ứng viên phải từ 21 đến 59 tuổi.
   2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 5 trở lên.
   3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên phải có ít nhất 36 tháng kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp trong vòng 60 tháng trước khi đăng ký chương trình.
   4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải có ít nhất 800.000 đô la Canada trong tài sản ròng và có thể chứng minh khả năng tài chính để đầu tư ít nhất 600.000 đô la Canada vào doanh nghiệp tại Ontario.
   5. Doanh nghiệp có yêu cầu mô hình thế nào không: Doanh nghiệp phải hoạt động hợp pháp, tạo ra lợi ích kinh tế cho Ontario và phù hợp với ngành nghề và khu vực được ưu tiên của chính phủ địa phương.
   6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Ứng viên phải cam kết tạo việc làm tối thiểu cho 2 công dân hoặc cư dân thường trú của Canada tại Ontario.
   7. Có tính điểm EOI không: Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Ontario sử dụng hệ thống tính điểm EOI.

   Sau khi nộp đơn đăng ký chương trình, ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu và tiêu chí đăng ký chương trình. Nếu được chấp thuận, ứng viên sẽ được cấp giấy phép kinh doanh và giấy phép nhập cư tạm thời. Sau khi đạt được một số điều kiện nhất định, ứng viên sẽ được cấp giấy phép nhập cư vĩnh viễn.

   Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Ontario là một cơ hội hấp dẫn cho các doanh nhân và nhà sáng lập muốn định cư và khởi nghiệp tại Canada. Các yêu cầu và tiêu chí của chương trình nhằm đảm bảo rằng các doanh nhân được chấp thuận có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế cho Ontario và đáp ứng các yêu cầu và chính sách của chính phủ địa phương.

   Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Ontario cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như hướng dẫn về kế hoạch kinh doanh, hỗ trợ tài chính và các chương trình đào tạo kỹ năng kinh doanh để giúp các doanh nhân và nhà sáng lập khởi nghiệp thành công tại Ontario.

   Ngoài ra, chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Ontario cũng cho phép các doanh nhân và nhà sáng lập được thực tập và làm việc trong doanh nghiệp của mình tại Ontario trong vòng 20 tháng để xây dựng và phát triển kinh nghiệm làm việc và mở rộng mạng lưới kinh doanh trước khi chuyển sang hoạt động doanh nghiệp chính thức.

   Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Ontario là một cơ hội tuyệt vời cho các doanh nhân và nhà sáng lập có đam mê khởi nghiệp tại Canada. Chương trình không chỉ cung cấp các cơ hội kinh doanh mà còn cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ để giúp các doanh nhân và nhà sáng lập thành công tại Ontario.

   PRINCE EDWARD ISLAND

   Work Permit Stream

   Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Đảo Prince Edward - Work Permit Stream:

   1. Tuổi giới hạn: Ứng viên phải từ 21 đến 59 tuổi.
   2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 4 trở lên.
   3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp.
   4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải có tài sản ròng tối thiểu 600.000 đô la Canada và có thể chứng minh khả năng tài chính để đầu tư ít nhất 150.000 đô la Canada vào doanh nghiệp tại Đảo Prince Edward.
   5. Doanh nghiệp có yêu cầu mô hình thế nào không: Doanh nghiệp phải hoạt động hợp pháp, tạo ra lợi ích kinh tế cho Đảo Prince Edward và phù hợp với ngành nghề và khu vực được ưu tiên của chính phủ địa phương.
   6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Ứng viên phải cam kết tạo việc làm tối thiểu cho 1 công dân hoặc cư dân thường trú của Canada tại Đảo Prince Edward.
   7. Có tính điểm EOI không: Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Đảo Prince Edward - Work Permit Stream có tính điểm EOI.

   Sau khi nộp đơn đăng ký chương trình, ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu và tiêu chí đăng ký chương trình, bao gồm số điểm EOI của ứng viên. Nếu được chấp thuận, ứng viên sẽ được cấp giấy phép nhập cư tạm thời và giấy phép lao động. Sau khi đạt được một số điều kiện nhất định, ứng viên sẽ được cấp giấy phép nhập cư vĩnh viễn.

   Để được tính điểm EOI, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu và tiêu chí của chương trình, bao gồm các yếu tố như kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, kế hoạch kinh doanh và đầu tư tại Đảo Prince Edward. Các ứng viên có số điểm EOI cao nhất sẽ được mời tham gia giai đoạn phỏng vấn và có thể được chấp thuận tham gia chương trình.

   Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Đảo Prince Edward - Work Permit Stream là một cơ hội tuyệt vời cho các doanh nhân và nhà sáng lập có đam mê khởi nghiệp tại Canada. Chương trình không chỉ cung cấp các cơ hội kinh doanh mà còn cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ để giúp các doanh nhân và nhà sáng lập thành công tại Đảo Prince Edward.

   SASKATCHEWAN

   Entrepreneur

   Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Saskatchewan là một chương trình được cung cấp bởi Chính phủ Saskatchewan, Canada để hỗ trợ các doanh nhân và nhà sáng lập muốn định cư và khởi nghiệp tại Saskatchewan. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Saskatchewan - Entrepreneur Category:

   1. Tuổi giới hạn: Ứng viên phải từ 21 đến 59 tuổi.
   2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 4 trở lên.
   3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp.
   4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải có tài sản ròng tối thiểu 500.000 đô la Canada và có thể chứng minh khả năng tài chính để đầu tư ít nhất 300.000 đô la Canada vào doanh nghiệp tại Saskatchewan.
   5. Doanh nghiệp có yêu cầu mô hình thế nào không: Doanh nghiệp phải hoạt động hợp pháp, tạo ra lợi ích kinh tế cho Saskatchewan và phù hợp với ngành nghề và khu vực được ưu tiên của chính phủ địa phương.
   6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Ứng viên phải cam kết tạo việc làm tối thiểu cho 2 công dân hoặc cư dân thường trú của Canada tại Saskatchewan.
   7. Có tính điểm EOI không: Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Saskatchewan - Entrepreneur Category có tính điểm EOI.

   Sau khi nộp đơn đăng ký chương trình, ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu và tiêu chí đăng ký chương trình. Nếu được chấp thuận, ứng viên sẽ được cấp giấy phép nhập cư tạm thời và giấy phép lao động. Sau khi đạt được một số điều kiện nhất định, ứng viên sẽ được cấp giấy phép nhập cư vĩnh viễn.

   Để được tính điểm EOI, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu và tiêu chí của chương trình, bao gồm các yếu tố như kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, kế hoạch kinh doanh và đầu tư tại Saskatchewan. Các ứng viên có số điểm EOI cao nhất sẽ được mời tham gia giai đoạn phỏng vấn và có thể được chấp thuận tham gia chương trình.

   Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Saskatchewan - Entrepreneur Category cũng cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ để giúp các doanh nhân và nhà sáng lập thành công tại Saskatchewan, bao gồm hỗ trợ về kế hoạch kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, tìm kiếm vị trí kinh doanh và các vấn đề pháp lý.

   Chương trình Định cư Doanh nhân Di dân Saskatchewan - Entrepreneur Category là một cơ hội tuyệt vời cho các doanh nhân và nhà sáng lập có đam mê khởi nghiệp tại Canada. Chương trình không chỉ cung cấp các cơ hội kinh doanh mà còn cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ để giúp các doanh nhân và nhà sáng lập thành công tại Saskatchewan.

   Farm Owner and Operator

   Chương trình Định cư Chủ Nông Trại và Nhà Quản Lý Nông Trại Di dân Saskatchewan là một chương trình được cung cấp bởi Chính phủ Saskatchewan, Canada để hỗ trợ các chủ nông trại và nhà quản lý nông trại muốn định cư và quản lý nông trại tại Saskatchewan. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu của chương trình Định cư Chủ Nông Trại và Nhà Quản Lý Nông Trại Di dân Saskatchewan:

   1. Tuổi giới hạn: Ứng viên phải từ 21 đến 59 tuổi.
   2. Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 4 trở lên.
   3. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ứng viên phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý nông trại hoặc kinh nghiệm làm việc với nông trại.
   4. Tài sản và tài chính cần chứng minh: Ứng viên phải có tài sản ròng tối thiểu 500.000 đô la Canada và có thể chứng minh khả năng tài chính để quản lý và đầu tư vào nông trại tại Saskatchewan.
   5. Nông trại có yêu cầu mô hình thế nào không: Nông trại phải hoạt động hợp pháp, tạo ra lợi ích kinh tế cho Saskatchewan và phù hợp với ngành nghề và khu vực được ưu tiên của chính phủ địa phương.
   6. Cần thuê tối thiểu bao nhiêu lao động người Canada: Ứng viên phải cam kết tạo việc làm tối thiểu cho 2 công dân hoặc cư dân thường trú của Canada tại Saskatchewan.
   7. Có tính điểm EOI không: Chương trình Định cư Chủ Nông Trại và Nhà Quản Lý Nông Trại Di dân Saskatchewan có tính điểm EOI.

   Sau khi nộp đơn đăng ký chương trình, ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu và tiêu chí đăng ký chương trình. Nếu được chấp thuận, ứng viên sẽ được cấp giấy phép nhập cư tạm thời và giấy phép lao động. Sau khi đạt được một số điều kiện nhất định, ứng viên sẽ được cấp giấy phép nhập cư vĩnh viễn.

   Để được tính điểm EOI, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu và tiêu chí của chương trình, bao gồm các yếu tố như kinh nghiệm quản lý nông trại, trình độ học vấn, kế hoạch quản lý và đầu tư tại Saskatchewan. Các ứng viên có số điểm EOI cao nhất sẽ được mời tham gia giai đoạn phỏng vấn và có thể được chấp thuận tham gia chương trình.

   Chương trình Định cư Chủ Nông Trại và Nhà Quản Lý Nông Trại Di dân Saskatchewan cũng cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ để giúp các chủ nông trại và nhà quản lý nông trại thành công tại Saskatchewan, bao gồm hỗ trợ về kế hoạch quản lý, nghiên cứu và phát triển sản phẩm nông nghiệp, tìm kiếm vị trí nông trại và các vấn đề pháp lý.

   Chương trình Định cư Chủ Nông Trại và Nhà Quản Lý Nông Trại Di dân Saskatchewan là một cơ hội tuyệt vời cho các chủ nông trại và nhà quản lý nông trại có đam mê quản lý và phát triển nông trại tại Canada. Chương trình không chỉ cung cấp các cơ hội kinh doanh mà còn cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ để giúp các chủ nông trại và nhà quản lý nông trại thành công tại Saskatchewan.

   KẾT LUẬN

   Các chương trình định cư doanh nhân của các tỉnh bang tại Canada đều có nhiều yêu cầu khắt khe về doanh nghiệp, ngoại ngữ và tài sản. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một chương trình không quá khắt khe về yêu cầu thì chương trình liên bang Start-Up Visa có thể là một sự lựa chọn tốt.

   Tuy nhiên, chương trình Start-Up Visa đòi hỏi ứng viên có kế hoạch kinh doanh và công nghệ rõ ràng và đầy đủ. Để đáp ứng được yêu cầu này, KeyApply có đội ngũ chuyên gia về kế hoạch kinh doanh và công nghệ với nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. KeyApply có thể giúp bạn xây dựng kế hoạch kinh doanh và công nghệ rõ ràng và chuyên nghiệp, đồng thời cung cấp các tư vấn và hỗ trợ để giúp bạn đạt được thành công trong việc định cư và khởi nghiệp tại Canada.

   Vì vậy, nếu bạn đang quan tâm đến chương trình Start-Up Visa hoặc các chương trình định cư doanh nhân khác tại Canada, hãy liên hệ với KeyApply để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết về các yêu cầu và quy trình đăng ký.

    

   Các bài viết liên quan

   Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến: Cập nhật thay đổi trong chương trình Thị thực khởi nghiệp Canada (Start-Up Visa)
   Đăng ký tham gia: Quý vị vui lòng đăng ký trước TẠI ĐÂY để nhận link tham dự hội thảo. Kính gửi ...
   Đọc thêm
   Thay đổi đáng chú ý trong Chương trình Start-Up Visa Canada và Self-Employed
   Bộ Di trú Canada vừa thông báo những điều chỉnh quan trọng trong Chương trình Thị thực Khởi nghiệ...
   Đọc thêm
   Receive medical examination request for PR Start-Up Visa application after only 10 months!
   Recently, a KeyApply customer received a medical examination request just 10 months after submitt...
   Đọc thêm

   Leave a comment

   Please note, comments must be approved before they are published