KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

GIC

Sinh viên nộp visa SDS Canada, có thể đăng ký GIC một cách đơn giản qua ứng dụng sau: